Pensionister Referater af møder

Ref190306

Referat af fagligt møde i BLF/kreds 21, Fraktion 4 i Ballerup afholdt på Kredskontoret Bydammen 9 den 6/3 2019.

1. Valg af mødeleder og referant

Som mødeleder valgtes Rene Larsen og som referent Ulrik Schønemann.

 

2. Formand Morten Refskov orienterede om arbejdet centralt og lokalt

Med udgangspunkt i den kommende Generalforsamling kommenterede Morten de 3 fremlagte resolutionsforslag fra Styrelsen.

A/ "Det siges, at når enden er god, er alting godt”

Ballerup Kommune har vedtaget ikke længere at ville være lønførende på lærerområdet.

I lokalaftaleforhandlingerne var det styrelsens vurdering, at det derfor var bedre at dæmpe løndelen for til gengæld at fastholde et solidarisk princip omkring løndannelsen. Dette forhandlingsoplæg blev bakket solidt op på en generalforsamling.  Det er vigtigt at huske, at lærertrivsel påvirkes af andre ting end løn.

Det bliver svært at nå en lokalaftale næste gang, hvis præmissen om lønforringelser fastholdes af Ballerup Kommune.

B/ "Lad os smede, mens jernet er varmt”

Forligskredsen i Folketinget har åbnet for justeringer af folkeskoleloven.

Det giver lokale muligheder for at justere i timetallet på mellemtrin og udskoling

samt en række andre justeringsmuligheder – herunder at sende mere dømmekraft tilbage til fagligheden/lærerne.

Det er svært for Ballerup Kommune at øge udgifterne på skoleområdet. Pengene er i kommunekassen, men er låst pga Servicerammen.

C/ ”Ingen Ballerupskole bør modtage et påbud fra Arbejdstilsynet”

Problemerne omkring arbejdsmiljø har været størst på Baltorpskolen, men gruppen af undervisere er generelt påvirket af arbejdet med børn med faglige, personlige eller sociale problemer. Det arbejde kræver mere lydhørhed, støtte og opbakning.

 

Lærertrivsel i Ballerup.

Arbejdsvilkårene er generelt dårligere siden Folkeskolereformen og lov 409. Dertil kommer:

Inklusionsproblemer, stigende individualisering/jeg-kultur og  implementeringen af den nye skolestruktur har kostet mange kræfter – både i den konkrete udførsel og i forsøget på at skabe en fælles forståelse af formålet.

På positivsiden fremhæves, at det maksimale timetal er skåret fra 26 til 25 lektioner om ugen og kravet om tilstedeværelsen er landet på 33 timer med mulighed for afvigelser.

 

Lærerkommissionens arbejde.

Det er en særdeles svær opgave. Dels fordi begge parter skal bevæge sig fra en temmelig låst position og dels fordi en reel forbedring koster rigtig mange penge, som det sandsynligvis vil være umuligt at finde finansiering til. Hvem skal betale ?

Forhåbningen er stadig at opnå en god central arbejdstidsaftale ( med bl. a. en cental forberedelsesfaktor), men troen er mere begrænset pga økonomien og pga kommunernes ønske om at fastholde lokale aftaler.

HVIS resultatet er langt fra forhåbningerne kan det påvirke det kommende formandskab i DLF.

Det er afgørende med en sammenhæng mellem undervisning og forberedelse.

Der mangler også en præcisering af belastningsfaktorer ved undervisning af børn.

 

Det er vigtigt – som i OK 18 – at samarbejde med den øvrige fagbevægelse. Alle i fagbevægelsen har en fælles interesse i at bevare en god lokal folkeskole, og det forudsætter bl. a. forhandlede ordentlige løn- og arbejdsvilkår for lærerne.

 

Der er stigende rekrutteringsproblemer. Nogle steder er der op til 30% ikke uddannede undervisere på skolerne. Der er stigende problemer med at skaffe nye lærere i løbet af et skoleår. Et stigende antal lærere søger om nedsat arbejdstid. 18,9% af eleverne går nu i privatskoler.

Organisationsprocenten er heldigvis fortsat høj hos lærerne i Ballerup.

Det er tydeligt at DLF´s strategi om at fastholde en solidarisk lønpolitik og begrænse den decentrale løndannelse har påvirket lærernes lønniveau positivt.

 

BLF´s og DLF´s holdning til det frivillige pensionistarbejde i skolerne.  Det er svært at lave klare regler og aftaler. Både BLF og DLF er principielt positive, og er i dialog med ”Skolens venner” som organiserer arbejdet. Lektiehjælp er oplagt en god ide. Tilstedeværelsen i undervisningen er mere problematisk. I Ballerup er der enighed om at lærerne aktivt skal ønske at få og fastholde evt. hjælp fra seniorer.

 

3.a Fraktion 4´s årsmøde i februar 2019

DLF arbejder gennem Folkeskolen på at få oprettet faglige netværk – også for seniorer. Gå ind på ”Folkeskolen.dk”, klik på ”Faglige Netværk” på bjælken foroven. Find Netværket ”Lærersenior” på listen. Tilmeld dig gerne og bidrag gerne. DLF arbejder på at gøre hjemmesiden mere tilgængelig og overskuelig – også for pensionisterne. Der mangler et stykke endnu!

Årsmødet arbejder på en række konkrete forslag til styrkelse af pensionistarbejdet,

bl. a. med henblik på at være mere ydende end nydende. Vi vil gerne fastholde, aktivere og bruge den styrke Fraktion 4 udgør.

I Det forpligtende kredsamarbejde, Hovedstaden Vest arbejder vi fortsat på at vægte det faglige arbejde mere frem for det, der hidtil har fyldt mest – det sociale. I denne sammenhæng har vi foreslået at udsætte – helst afskaffe – pensionisters kontingentfritagelse fra det fyldte 70 år.

Der blev rejst kritik af Fraktion 4`s Hovedbetyrelsesmedlem, Birgit Bruun.

Det drejede sig om form og tydelighed. Morten opfordrede til at tage kritikken op med Birgit Bruun direkte. Det blev drøftet evt at opstille en alternativ kandidat til HB-valget om 11/2 år.

3. b. Kongressen 2018.

Det var et frisk pust og et vigigt positivt signal at Per Christensen        deltog. Fagbevægelsens støtte og opbakning til en læreraftale er vigtig. 

 3.c.  Møder i Det forpligtende Kredssamarbejde Hovedstaden Vest

Der har været afholdt 2 møder i det forløbne år.. Her er bl. a. indholdet på Årsmødet og Kongressen blevet drøftet. Desuden er gode ideer til udflugter og arrangementer blevet formidlet videre til arrangementsgruppen i BLF.

 

4. Andet

Pensionister er velkomne på BLF´s  Generalforsamling på Baltoppen fredag d. 15. marts kl. 15.30

Se Beretning og Dagsorden og resolutionsforslag på BLF`s hjemmeside.

Meld til.

 

5. Evt.

Gamle borgmester Burchardt var på tæerne allerede i 60´erne omkring lønnen til lærerne i Ballerup. København var lønførende, men Burchardt fik gennemført at lærerne i Ballerup skulle konkurrere – positivt ! – på lønnen i Ballerup.

 

Til almindelig orientering omkring  strukturen for Fraktion 4 i DLF.

Fraktion 4 i DLF er delt op i 11 ”Forpligtende Kredssamarbejde” i hele Danmark.

Fra hver af de 11 vælges hvert andet år 4 medlemmer til ”Årsmødet”.

Disse valgte 44 medlemmer udgør årsmødemedlemmerne og de vælger Fraktion 4´s 10 kongresdelegerede.

Fraktion 4 har et Hovedbestyrelsesmedlem som vælges blandt Fraktion 4 medlemmerne for en 2 årig periode.