Netop Nu 2009

Februar 2009

I tirsdags måtte vi sammen med Ballerup Kommune konstatere, at det ikke var muligt at lave en ny arbejdstidsaftale byggende på den aftale (08-aftalen), der blev lavet mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2008.

Det var en del af 08-aftalen, at man lokalt i den enkelte kommune skulle forsøge at lave en arbejdstidsaftale byggende på den centrale aftale. Det har vi nu forsøgt gennem et meget intenst forhandlingsforløb med stort set ugentlige møder siden november måned.
Det viste sig desværre ikke at føre til et resultat. Afstanden mellem parterne var for stor på nogle af de områder, der var vigtige både for kommunen og os.
Der var flere afgørende uenigheder.

Tillid – kontrol

Øget tillid og mindre kontrol er fundamentet i 08-aftalen.
Den helt overordnede uenighed handlede efter vores opfattelse om denne tillid til den enkelte lærer og lærerteamet. Dette kom tydeligt frem i spørgsmålet om teamarbejdet

I 08 aftalen er hovedtanken, at den enkelte lærer skal have et større professionelt råderum til at foretage de nødvendige prioriteringer indenfor undervisningsopgaven. Det vil sige, at læreren og lærerteamet selvstændigt kan prioritere arbejdsopgaverne ud fra en professionel vurdering af, hvad der er pædagogisk nødvendigt i den givne situation. Læreren og lærerteamet kan eksempelvis vælge at opprioritere skole/hjemsamarbejdet i en periode og til gengæld bruge mindre tid på eksempelvis møder i teamet. Derfor var det helt uacceptabelt for os, at Kommunen stillede som et ultimativt krav, at det enkelte klasseteam skulle aflevere en mødeplan for teamets arbejde i skoleåret. Vi er selvfølgelig enige i, at de møder det er nødvendigt at afholde mellem skoleleder og lærerteam pba. et ønske fra den ene part selvfølgelig skal holdes i det omfang, det ønskes. Vi er derimod ikke enige i, at klasseteamet skal aflevere en plan for det øvrige teamarbejde.
Tingene udvikler sig i løbet af skoleåret, der opstår nye situationer, som kræver fleksibilitet. Professionelt teamarbejde bygger ikke på et stift og bureaukratisk system, hvor lærerne skal mødes på bestemte tidspunkter for at opfylde et behov fra skolelederen til eventuelt ”at komme forbi”. Det er en moderne form for pælesidning, som man efterhånden har forladt de fleste andre steder.

Det er for øvrigt også en konstruktion, vi har forladt i den nuværende arbejdstidsaftale, når det handler om teamarbejdet i den enkelte klasse. Der er det suverænt det enkelte klasseteam, der bestemmer tid og sted for teamets arbejde.

Ballerup Kommune forudsatte, lærerne skulle være til stede på skolen ved alt lærerarbejde, bortset fra den enkelte lærers egen forberedelse. Vi mener, at det må være lærernes professionelle vurdering, om det i nogle sammenhænge giver mening at udføre arbejdet et andet sted med mere ro eller bedre arbejdspladser - fx et klasseteammøde. Det er igen et spørgsmål om tillid.

Vi fandt, at kommunens synspunkter byggede på en gammeldags ledelsesopfattelse, hvor kontrol af teamets fremmøde er vigtigere end indholdet og resultatet af mødet. Hvis der er et problem ift. enkelte lærere, der ikke ønsker/vil deltage i teamsamarbejdet må der ledelsesmæssigt tages fat på det problem. Svaret er ikke at uddele kollektive eftersidninger til hele lærergruppen, men at tage fat om problemet i forhold til den enkelte lærer. Det kræver både ledelsesmæssigt mod til at ville løse problemerne og ledelsesmæssig tillid til den majoritet af lærere, der udfører deres arbejde/ herunder teamarbejdet uden problemer.

En aftale på Ballerup Kommunes grundlag ville, set med vores øjne, reelt bygge på mindre tillid til lærerne end den nuværende – og intentionerne med Arbejdstidsaftale 08 er netop mere tillid.

Aftaleret

Den anden afgørende knast handlede om, hvem der skal indgå aftaler om de enkelte arbejdsopgaver i forbindelse med skoleårets planlægning.
Det var en afgørende forudsætning i 08 aftalen, at den skulle være ubureaukratisk og fleksibel.
Det er vi helt enige i, men det får selvfølgelig konsekvenser, når dette skal konkretiseres.
Efter vores opfattelse skal kommunen og kredsen først forsøge at lave de nødvendige kommuneakkorder for de opgaver, der er fælles for alle skolerne – eller hvor enkelte lærere udfører fælleskommunale opgaver.
Efter at kommune og kreds er færdig med kommuneakkorderne skal tillidsrepræsentanten sammen med skolelederen aftale de nødvendige skoleakkorder.
Dernæst er der mulighed for at skolelederen sammen med den enkelte lærer kan aftale tidsforbruget til en bestemt opgave. I dette tilfælde er det skolelederen, der beslutter timetallet.
Det var den sidstnævnte konstruktion, der gav anledning til de største uenigheder. Efter vores opfattelse må det være en absolut undtagelse, at der skal forhandles arbejdstid mellem den enkelte lærer og skolelederen. Vi opfattede, at det for Ballerup Kommune snarere var hovedreglen frem for undtagelsen, at aftaleindgåelsen skulle være mellem skolelederen og den enkelte lærer.

Problemet i dette er efter vores opfattelse også, at timetælleriet og bureaukratiet bliver lagt over på den enkelte lærer.
Hvis skolelederen har besluttet, at der skal afsættes et bestemt timetal til en arbejdsopgave, og der dermed ikke er indgået en akkordaftale, er den enkelte lærer nødt til at tælle timerne op, således at man kan kan redegøre for tidsforbruget, hvis timerne ikke slår til. Lærerne skal altså stå for bureaukratiet og timetælleriet pba. et timetal som skolelederen ensidigt har dikteret.
Vi fremførte også, at tillidsrepræsentanten skulle have mulighed for at deltage i disse samtaler, men dette blev der aldrig helt enighed om.

Der var også andre uenigheder, som skulle afklares mellem DLF og KL, men da vi i fællesskab konstaterede, at det ikke var muligt at lave en 08 aftale, blev disse fortolkningsuenigheder ikke afklaret endeligt.

Vi er derfor blevet enige med Ballerup Kommune om at fortsætte den nuværende KTO - arbejdstidsaftale næste skoleår. Ingen af parterne var tilsyneladende interesserede i at forhandle en ny aftale pba. den centrale arbejdstidsaftale 05. Det prøvede vi i skoleåret 2006/2007 og vi tror ikke, at Ballerup Kommune ønsker en gentagelse af det scenarie. Det gør vi nu heller ikke.

Den eneste forhindring, der kan komme i forhold til en fortsættelse af den nuværende KTO aftale er, hvis der opstår alvorlige problemer i forbindelse med forhandlingerne om en ny lønaftale.

Vi har aftalt en række forhandlingsmøder om en ny lønaftale. Ballerup Kommune har opsagt aftalen pr. 1.april 2009, men givet et tilsagn om, at der skal laves en overgangsaftale fra 1.4.2009 – 31.7.2009, således at den enkelte lærer ikke går ned i løn – også selvom en ny lønaftale ikke er færdigforhandlet til 1.april 2009.

Der er den sammenhæng mellem en ny lønaftale og arbejdstidsaftalen, at der ved indgåelse af den nuværende arbejdstidsaftale var en sammenhæng til lønaftalen. Denne sammenhæng er det selvfølgelig afgørende for os at sikre ved en ny lønaftale. Det betyder efter vores opfattelse, at der skal laves en lønaftale for den samlede lønsum og ikke kun for en del af lønsummen, hvor resten så skal aftales på den enkelte skole. Hvis det er et ønske for Ballerup Kommune falder forudsætningerne for KTO arbejdstidsaftalen til jorden, og så er der for alvor problemer.
Dette spørgsmål er det altafgørende for os at få afklaret hurtigt i forhandlingsforløbet, således at alle medlemmer kender præmisserne for arbejdet til næste skoleår.

Det er nemt at forudse problemer. Jeg har nu en forventning om, at det lykkes at få lavet en ny lønaftale, som vi kan være tilfreds med.

Indtil videre vil jeg bare ønske alle en god vinterferie!
John Jensen