Netop Nu 2012/2013

Januar/februar

Nyt fra formanden

OK13 – konflikt?
Der sker på den ene side en farlig masse og på den anden sige, kan vi fortsat ikke være sikre på, hvor vi ender. Meget tyder dog desværre på, at vi som minimum ender i forligsinstitutionen, da vi umuligt kan imødekomme kravene på arbejdstidsområdet, som de er formuleret i øjeblikket. Jeg vil i den grad opfordre jer til løbende at holde jer orienteret via DLF’s hjemmeside /l%c3%b8n+og+job/ok+13, og derudover er det oplagt, at tillidsrepræsentanterne også har en stor opgave med den løbende information. Der er indkaldt til kredsformandsmøde den 25. februar med lokale TR- eller styrelsesmøder umiddelbart herefter. På det tidspunkt står billedet nok noget klarere.
Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har den 8. februar 2013 indgået forlig om de generelle forhold for de offentligt ansatte i staten. Parallelt med de generelle forhandlinger forhandlede AC (Akademikernes Centralorganisation) og GL (Gymnasieskolernes Lærerforening) om gymnasielærernes arbejdstidsaftale, hvilket er meget interessant, da det må forventes, at arbejdsgiverne vil forsøge at bruge den aftale, der er blevet indgået, som model for arbejdstidsaftaler på de øvrige underviserområder, herunder såvel de frie skoler i staten som den kommunale folkeskole. Hovedlinjerne i den nye GL-aftale er følgende:

  • Arbejdstiden (for en fuldtidsbeskæftiget) er gennemsnitligt 37 timer pr. uge svarende til 1924 timer inklusive ferie og helligdage. Normperioden er et år.
  • Aldersreduktionen bortfalder for lærere, der ikke er fyldt 58 år senest den 31. marts 2013
  • Der skal etableres et system på skolerne til løbende registrering af arbejdstiden
  • Undervisning og forberedelse og andre læreropgaver omtales ikke i aftalen
  • Aftalen indeholder ingen planlægningsbestemmelser
  • Der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler, jf. rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler
  • Reglerne om opgørelse og aflønning af overtid er afskaffet og erstattet af merarbejdsbestemmelser, hvor det i sidste ende er arbejdsgiveren, der vurderer omfanget af merarbejdet.

På GL’s repræsentantskabsmøde den 8. februar stemte 105 imod forliget, mens 91 stemte for. Repræsentantskabets afvisning af forliget har imidlertid ingen umiddelbar konsekvens, da forliget er en del af et samlet AC-forlig.
Efterfølgende har Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet) udsendt følgende orientering til gymnasierektorer, direktører for erhvervsskoler og forstandere ved VUC (i uddrag):

OK13: Nye fleksible arbejdstidsregler - nye muligheder
I har med de nye arbejdstidsregler fået udvidet jeres ledelsesrum betydeligt. Der er fra den 1. august 2013 ikke længere nogen aftalebinding på anvendelsen af lærernes arbejdstid. Det vil sige, at der ikke efter den 1. august findes regler eller akkorder for, hvor mange timer eller minutter lærerne skal have til fx forberedelse af undervisningen, opgaveretning, eksamen, § 9 timer på erhvervsgymnasierne mv. Derudover findes der ikke længere regler for, at en række af lærernes forhold skal aftales lokalt på den enkelte skole. Eksisterende lokale arbejdstidsaftaler, herunder individuelle aftaler, samt eventuelle kutymer bortfalder ligeledes pr. 1. august. Når der i resultatpapiret med AC fremgår en tekst om mulighed for indgåelse af lokale aftaler, er det udelukkende en gengivelse af den generelle tekst fra AC-overenskomsten.
Finansministeriet har under forhandlingerne med AC klart tilkendegivet, at det på ingen måde er intentionen, at det ledelsesrum, som rektorerne og skolelederne nu får med ophævelsen af aftalebindingen på anvendelsen af arbejdstid, bliver gjort illusorisk ved indgåelse af lokale aftaler. Det er således helt afgørende, at gymnasierektorerne, direktørerne ved erhvervsskolerne og VUC-forstanderne ikke indgår lokale aftaler eller andre former for bindende retningslinjer på skolerne, som genindfører en indskrænkning af ledelsesretten og dermed begrænser mulighederne for at anvende lærerressourcerne bedst muligt.
Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning forudsætter derfor, at I i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår ikke indgår sådanne lokale aftaler, som fraviger eller supplerer de nye centralt aftalte arbejdstidsregler.

Det er simpelthen svært at finde ord for det ledelsessyn, som ligger bag denne model. Og at en socialdemokratisk finansminister har været primus motor, er decideret rystende!

Efter den 8. februar 2013, hvor det generelle forlig blev indgået, er parterne nu i det såkaldte ”4 ugers vindue”, hvor de specielle forhandlinger med organisationerne skal afsluttes. Det er en forudsætning for, at det samlede forlig kan sendes til godkendelse i medlemsorganisationerne. Sideløbende kører forhandlingerne på det kommunale og regionale område, både på det generelle og det specielle område.

Foreningen vil fortsat argumentere imod arbejdsgivernes forsøg på at ”normalisere” lærernes arbejdstid, og vi vil derfor også modarbejde aftaler, der bygger på GL’s model for alle de underviserområder, hvor vi har medlemmer.

Vores egen andedam – en pressemeddelelse
Jeg har sammen med borgmesteren forfattet en pressemeddelelse, som gerne skulle komme i Ballerup Bladet samt i andre medier tirsdag den 1. februar. Pressemeddelelsen bærer overskriften ”Respektfuldt, tillidsfuldt og forpligtende samarbejde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening” og er et forsøg på et kraftigt indspark til den centrale forhandlingssituation. Jeg vil faktisk gerne kvittere for Jesper Würtzens mod til at medunderskrive på en sådan tekst, for den er på mange måder lodret mod de signaler, som KL sender. Vi forsøger altså fortsat at holde et konstruktivt fokus i Ballerup, hvilket blandt andet betyder, at vi i øjeblikket har gode og målrettede A08-forhandlinger på alle områder: almen- og specialområdet samt C-BUR. Det er dog helt klart, at såfremt vi bliver lockoutet, så ændrer situationen sig dramatisk. Og det skal slet ikke være nogen hemmelighed, at jeg har mere end svært ved at se, at vi skal kunne samarbejde med kommunen om skoleudvikling, hvis ikke vi har en sikkerhed for lærernes arbejdstid. Der er med andre ord rigtig meget på spil i øjeblikket.

GF 2013
Vores ordinære generalforsamling rykker tættere på, og det er faktisk lige om lidt, at vi mødes til Ballerup Lærerforenings vigtigste begivenhed. Jeg synes, vi har arbejdet meget seriøst og intenst med materialet til generalforsamlingen, og I vil da også snart kunne se GF-hæftet på hjemmesiden. Ca. 14 dage før vil I modtage det i fysisk form. Det har i sandhed været et vildt år, og det bærer beretningen da også præg af. I overskrifter kan nævnes: Nyt formandskab, udskiftning i Styrelsen, Jeanette i Hovedstyrelsen, visionsarbejdet med Strømpilen, A08 på almenområdet og i C-BUR og forhandlinger om en forlængelse over hele linjen – inklusive specialområdet, ny lønaftale, kvalitetsanalyse af skolevæsenet, administrative effektiviseringer, nyt sektorudvalg og drøftelse af ny MED-aftale, og så er der jo lige noget med folkeskolereform og OK13. Vel mødt den 15. marts i Baltoppen – jeg har store forventninger om en begivenhedsrig og givende generalforsamling!  

Til slut er der blot tilbage at ønske os alle sammen held og lykke og god kamp - det bliver der vist brug for!

 

Fagforeningshilsner

Morten Refskov
Ham dér formanden