Netop Nu 2012/2013

Maj/juni

Nyt fra formanden

Folkeskolereformen
I har sandsynligvis fuldt lige så meget med i forhandlingen om folkeskolereformen, som os andre. Det har været et ejendommeligt forløb, der i sidste ende faldt ud, som sådan noget plejer at gøre; et kludetæppe af kompromisser, hvor helheden er noget diffus. Sikkert er det dog, at aktivitetstimerne er røget ud til fordel for begrebet ’understøttende undervisning’ (forskellen er lidet tydelig), elevernes timetal hæves, holddannelsesreglerne lempes, fremmedsprogsundervisningen startes tidligere, ”Håndværk og design” erstatter sløjd og billedkunst, bestemmelserne om Pædagogisk Råd ophæves og kravet om, at det er en lærer, der skal varetage bibliotekarfunktionen bortfalder. Det er endnu for tidligt at pege på klare konsekvenser i Ballerup. Vi må nok leve med, at vores område er en værdipolitisk kastebold, hvor der altid eksisterer en masse ubekendte.

Foreningens første og umiddelbare reaktion kan ses her: /nyheder/visnyhed?id=27980   

Kvalitetsanalysen
Der er nu så småt ved dels at udkrystallisere sig en række temaer, som vi kommer til at bruge meget mere energi på, dels en klar proces, som er blevet justeret, således at visse ændringer kan påbegyndes allerede fra skoleåret 14/15, andre fra 15/16. Den tidsmæssige ændring hænger selvfølgelig sammen med folkeskolereformen, og styregruppens vurdering af, at Ballerupprocessen ikke kan frakobles den centrale proces. Det betyder samtidig, at de beslutninger, som kommunalbestyrelsen skal træffe, allerede skal/bør være på plads i forbindelse med budgetlægningen til oktober. Og ender det med skolenedlæggelser, sammenlægninger eller lignende, er der en høringsfrist sidst på vinteren, som skal overholdes.    

Det er selvfølgelig hensigten, at alle medarbejdere skal involveres. Der holdes derfor et møde for hver skole, hvor alt pædagogisk personale inviteres. Møderne finder sted fra medio september til medio oktober. For at alle skal have mulighed for at deltage holdes møderne fra kl. 17:15-18:45. På møderne drøftes et antal temaer, som styregruppen har besluttet. Der vil være en vis valgfrihed for den enkelte skole, således at de kan fravælge nogle temaer og evt. lave et lokalt tema, der passer ind i deres visionsproces. Møderne foregår som cafédrøftelser, hvor hver skoles’ koordinations- og kommunikationsgruppe’ (K&K-grupper) bidrager som caféværter. Meget mere om dette i starten af det nye skoleår.

Arbejdstiden til næste skoleår
Der er nu skrevet under på næsten alle arbejdstidsaftalerne for næste skoleår. Almenskolerne kører videre med A08, specialskolerne med deres lokale varianter af A05 og C-BUR med deres A08-lignende aftale. Det helt spændende bliver jo så, om der bliver noget at skrive under på til næste år, men den tid den glæde (eller sorg).

Ordinær kongres 2013 til september – og processen de næste måneder
Kongressen er i almindelighed vigtig, og som foreningens højeste myndighed er det dér, hvor de store linjer fastlægges. Den ordinære kongres til september vil i særdeleshed blive vigtig. Vi er i øjeblikket i gang med en proces frem mod kongressen, hvor de næste måneder (indtil og efter sommerferien) vil byde på en række initiativer, som har til formål at skabe rum for dybdegående drøftelser af, hvordan vi kommer videre herfra, hvor damptromlen er kørt hen over os. Det bliver i sandhed en spændende tid.   

Forflyttelser
Tilbage i februar måned underskrev vi sammen med kommunen en procedure for afskedigelser og forflyttelser. Det er vores vurdering, at vi dengang lavede et vigtigt stykke papir, som også har dannet grundlag for en proces, som vel har haft sine fejl og mangler undervejs (al begyndelse er svær), men gennemgående har været god. Det viste sig heldigvis hurtigt, at afskedigelser ikke ville komme på tale, mens vi vidste, at forflyttelser blev en nødvendighed. Gennem først frivillige og derefter tvungne forflyttelser blev der fundet nyt tjenestested til de af vores kolleger, som der ikke var plads til på henholdsvis Ordblindeinstituttet og Kasperskolerne. Selvfølgelig er det sådan, at det vigtigste i første omgang er, at man fortsat har en stilling, specielt i disse tider, men når det er sagt, så er en tvungen forflyttelse også en vanskelig pille at sluge. Jeg vil opfordre til, at I på modtagerskolerne tager særligt godt imod jeres nye kolleger. 

Opgørelse af arbejdstid
Som I formentlig er bekendte med, anlagde LC en sag ved arbejdsretten om, at KL i sin vejledning til kommunerne begik brud på overenskomsten ved at råde til, at der ikke skulle ske opgørelse af arbejdstiden ved lockoutens begyndelse. Sagen blev behandlet den 6. juni ved Arbejdsretten. Der kom ingen forhåndstilkendegivelse, men dommeren oplyste, at der ville komme en afgørelse inden udgangen af juni. Den venter vi så fortsat på.  

Lønudbetaling
Jeg tror, alle har den oplevelse, at forløbet omkring lønudbetalingen ved lockoutens ophør samt den første rigtige løn herefter kunne have været håndteret mere tilfredsstillende. Jeg finder egentlig, at kommunen har ageret sobert og ordentligt, men kommunikationen har haltet gevaldigt, og det er for mig at se ikke godt nok. Jeg har rejst kritikken over for kommunen, som har taget den til efterretning. Vi har tjekket flere lønsedler heroppe, men skønt de forekommer indviklede, og der bliver reguleret frem og tilbage, har vi stadig til gode at konstatere deciderede gennemgående fejl, udover det forhold, at der ikke er reguleret i henhold til den nye overenskomst (underskriften på KTO-forliget blev jo udsat). Det vil dog ske med tilbagevirkende kraft fra næste lønudbetaling. Såfremt I måtte have spørgsmål eller undren, skal I naturligvis bare henvende jer til TR eller kredskontoret.

Tjenestemændenes Låneforening
Det forholder sig sådan, at de, som måtte have lån i Tjenestemændenes Låneforening, kan få henstand på det lån i den periode, hvor der skal betales konfliktkontingent eller afdrages på konfliktlån. Der kan læses mere på denne side:

http://www.tjlaan.dk/Default.aspx?ID=10&PID=30&Action=1&NewsId=23

Såfremt man ønsker dette (evt. med tilbagevirkende kraft), skal man selv rette henvendelse til Ballerup Kommunes ”Økonomi og Personale” og aftale det konkret.

Ledelsessituationen
Der er i skrivende stund fire skoleledere, som har opsagt deres stilling i kommunen: Egebjergskolen, Grantofteskolen, Højagerskolen og Ordblindeinstituttet. De har hver deres historie, men det kan ikke undgås, at man tænker sine tanker om, hvordan opgaver og vilkår hænger sammen for en skoleleder. Og udsigten til ”ikke”-aftalemodellen betrygger næppe nogen! 

Grantofteskolen
Det psykiske arbejdsmiljø er presset på flere skoler, men på Grantofteskolen ser det særlig kritisk ud. Arbejdstilsynet har besøgt skolen og konstateret, at der er brug for en øjeblikkelig og omsiggribende indsats. Vi er naturligvis i løbende dialog med skolens leder (nu konstitueret ved Niels Damgaard), kommunen og TR/AMR. Alle er enige om, at man ikke må blive syg af at gå på arbejde, så der skal ske noget!

Fest den 5. oktober
Det har hele tiden været vores tanke, at der skal holdes et arrangement, som på ordentlig vis kan afslutte forløbet om OK13. Vores vurdering var imidlertid, at tiden frem mod sommerferien var for presset til, at det kunne lade sig gøre.

Derfor valgte vi at udskyde begivenheden til den 5. oktober, hvor BLF holder en fest for alle medlemmer. I vil naturligvis høre meget mere, men nu er I gjort bekendt med datoen og kan få den skrevet i kalenderen.

5. oktober er i øvrigt Lærerens Dag, så timingen er i virkeligheden ikke helt skidt. Tilfældigt eller nøje planlagt - hvem ved!


Næste år bliver uden tvivl skelsættende og mildest talt ikke kedeligt. Vi får i den grad brug for sammenhold, fællesskab og alle gode kræfter. Men hvis der er noget, vi kan levere, så er det netop dét!

Med fagpolitiske hilsner og et tidligt ønske om en sjældent velfortjent sommerferie!


Morten Refskov
Ham dér formanden