Netop Nu 2012/2013

November/december

Nyt fra formanden

OK13 – konflikt?
Det er vist efterhånden en slet skjult hemmelighed, at OK3 bliver lidt af en gyser. Der vil helt givet komme tryk på de næste måneder, og det er bestemt ikke utænkeligt, at vi kommer i konflikt, om end jeg er af den faste overbevisning, at der fortsat er mulighed for at undgå den for alle parter kedelige situation. Der er indkaldt til en ekstraordinær kongres den 8. januar, som bliver lukket for omverdenen. Her vil der skulle træffes afgørende beslutninger om forhandlingsmandat, konfliktstøtte etc. Vi sørger løbende for at klæde tillidsrepræsentanterne på, således at I kan rådføre jer hos dem samt debattere udviklingen i de faglige klubber.

BLF er direkte repræsenteret i Hovedstyrelsen
Jeanette Sjøberg (næstformand) er kommet i Hovedstyrelsen, idet Ane Søgaard valgte at trække sig, og 1. suppleanten, Jeppe Dehli, afslog at tage pladsen. Det kan Hovedstyrelsen godt være tilfreds med for mage til pligtopfyldende og viljefast energibundt skal man lede længe efter. Et stort tillykke skal lyde herfra! Jeanette er stadig i BLF, men på noget mindre blus. Vi har foretaget de nødvendige justeringer, således at tingene fortsat kan hænge fornuftigt sammen heroppe på kredskontoret.

Kvalitetsanalyse af skolevæsenet
Der har nu været afholdt et par møder i styregruppen, og det mest dækkende, der kan skrives, er vel, at der er taget hul på en proces, og holdet er ved at blive spillet sammen. Det bliver et langt forløb, hvor en stor del af udfordringen vil blive at få involveret alle interessenter i tilstrækkeligt omfang, så der bliver skabt ejerskab til de beslutninger, som politikerne vil tage på baggrund af de anbefalinger, som styregruppen kommer med.

A08 forhandlinger – almenskoler og specialskoler
Vi forhandler pt. A08 for både specialskolerne og almenskolerne. For specialskolerne er der selvsagt tale om forhandlinger om en overgang til A08, mens det for almenskolerne handler om en genforhandling. Jeg synes, det er to overordentlig interessante og udfordrende processer, som jeg forventer mig en del af. Forhandlingsklimaet er i stik modsætning til de centrale forhandlinger; tillidsbåret, konstruktivt og løsningsorienteret. Det skal nok blive godt – håbet er lysegrønt.

Skolebibliotekerne
Skolebibliotekerne har mildest talt stået for i forhold til besparelser og nedskæringer de seneste år. Og overgangen til A08 har ikke gjort det bedre. En ting er, at der bliver skåret ned, men når man i så ringe grad har formået at justere eller redefinere opgaven, så opstår der en kløft mellem ressourcer og arbejdsopgaver. Det kan ingen naturligvis være tjent med, så derfor er der nu kommet gang i et udvalg, hvis kommissorium er at finde ud af, hvilken position skolebiblioteket skal have i fremtidens skole. Det ser allerede nu ud til at blive et spændende udviklingsarbejde. 

Inklusion
Vi har dette efterår været en tur på besøg i næsten alle de faglige klubber, og det kommer desværre ikke som den store overraskelse, at inklusionsopgaven fylder – nogen steder mere end andre. Dette er et område, som vi skal lykkes langt bedre med. Jeg synes, der tegner sig et billede af, at kommunen er opmærksom på, at den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig. Således arbejdes der nu mere konkret og målrettet på området, og jeg kan i hvert fald nævne flere positive initiativer:

  • Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor C-SI, C-BUR, skoleledere og vi sidder, og det har for mig at se været stærkt medvirkende til, at der arbejdes anderledes fælles med opgaven.
  • Der arbejdes på at gøre udmeldingsmodellen langt mere fleksibel og overskuelig, således at hjælpen forhåbentlig kommer bedre ud på skolerne.
  • I genforhandlingerne om A08 vil det blive et stort tema, hvordan vi kan lykkes med at få flere hænder ude i klasselokalerne.
  • Den 17.+18. december drager en større delegation fra kommunen, heriblandt undertegnede, til Herning for at få inspiration.   

 Vi er mere end opmærksomme på, at mange føler, at de står alt for alene med opgaven. Det er ikke godt nok! Vi vil gøre, hvad der står i vores magt for at medvirke til at skabe bedre betingelser for at kunne håndtere denne massive udfordring. 

Kredshuset
Så er kredshuset meget tæt på at kunne kaldes færdigrenoveret. Der mangler kun lidt småting. Næste skridt er at vælge finansieringsmodellen. Der er flere muligheder for låntagning, så vi overvejer i øjeblikket fordele og ulemper. Umiddelbart står det dog klart, at solidaritetsfonden (vores egen fond) køber sig ind i huset, men en nærmere redegørelse kommer på generalforsamlingen.  
Vi havde åbent hus den 28. november, hvor en del medlemmer kiggede forbi. Der var dog ikke så mange, som vi havde forventet, så det blev alt i alt en rolig dag.
Kvistlejligheden er nu lejet ud. Det har været et nærmest grotesk forløb; vi annoncerede lejligheden på to internetportaler, og allerede dagen efter havde vi modtaget mere end hundrede henvendelser. Og selvom annoncerne er lukket ned, hører vi fortsat fra interesserede, som så er begyndt at spørge, om de kan komme på venteliste. Hvad mon man kan tage for at have folk på venteliste? – det lyder som en indbringende forretning!

GF 2013
Husk, at vi har generalforsamling den 15. marts. Vi arbejder lidt på formen, da ønsket er at bløde en anelse op på den stivhed, som godt kan præge generalforsamlingen. Nu må vi se, hvor langt vi når. Jeg tror godt, man kan forvente, at der vil være fyldige punkter på programmet, så notér allerede nu datoen. Vi skulle gerne have en ligeså fin tilslutning i år, som vi plejer at have. Der er som bekendt tale om årets vigtigste begivenhed i fagligt regi!

BLF vision
Vi har gennem det seneste halve år arbejdet med tanker omkring Ballerup Lærerforenings fremtid. Det er nu konkretiseret så meget, at vi i styrelsen har aftalt, at det nuværende visionsforslag bringes op i de faglige klubber med henblik på at få tilbagemeldinger, således at eventuelle tilretninger kan foretages. Det er vores målsætning at søge generalforsamlingens opbakning til visionen, hvorfor vi gerne bredt set skal kunne genkende os selv i den.

Åbent kursus – og tanker om vores medlemsarrangementer
Det kan godt gøre en formand stolt, når vi får afholdt en så flot medlemsweekend, som det efter min mening var tilfældet. Herfra skal der lyde den allerstørste tak for opbakningen og engagementet fra alle deltagere og ikke mindst til de personer, som har stået for dagens tilrettelæggelse og afvikling.
På baggrund af den udmelding kan det forekomme paradoksalt, at jeg dernæst fortæller, at vi i styrelsen gør os temmelig konkrete tanker om kun at afvikle det åbne kursus hvert andet år. Det beror naturligvis primært på en økonomisk overvejelse, da et sådant arrangement er en voldsom udskrivning. Med en afvikling hvert andet år vil vi skabe større råderum til andre løbende arrangementer (sociale, faglige eller kulturelle) i løbet af året, og til at de faglige klubber kan afholde faglige weekender. Vi har i styrelsen aftalt, at denne drøftelse ligeledes tages i de faglige klubber.

Til slut er der blot tilbage at ønske jer alle sammen en glædelig jul og et lykkebringende nytår!


Fagforeningshilsner

Morten Refskov

Ham dér formanden