Netop Nu 2012/2013

September/oktober

Nyt fra formanden

Jeg har i denne omgang tilladt mig at nøjes med én Netop Nu for månederne september og oktober. Hyppigheden vil variere lidt, afhængig af hvad der er på tapetet. Denne Netop Nu er dog blevet et længere skriv – hæng i til den bitre ende!: 


DLF’s Kongres 2012
Jeg vil afholde mig fra at referere kongressen, men i stedet henvise til: /om+danmarks+l%c3%a6rerforening/organisation/kongres/kongres+2012

Derimod tænker jeg, at det vil være på sin plads, at jeg sætter lidt ord på min egen oplevelse. Det var min første kongres som delegeret, men jeg har dog været tilhører flere gange, hvorfor jeg er bekendt med selve formen. Helt overordnet må jeg konstatere, at det var en skuffelse. Vi taler om foreningens højeste myndighed, men den har for mig at se ingen betydning udover det rent formelle. Langt størstedelen er handlet af på forhånd, og således fremstår kongressen langt hen ad vejen som noget, vi bare skal have kørt igennem. Vi har i foreningen meget stor konsensus, og har man været på kongres, så kan man få den opfattelse, at der faktisk kun er én linje. Det er for mig at se lidt af et demokratisk problem. De delegerede virkede tilmed over en bred kam modløse, og der manglede energi. Det er os, der er valgt som frontkæmpere, og det skal vi altså leve op til! Vi skal gå forrest og indgyde troen på, at fx reallønnen kan sikres. Hvad skal lærerne ellers bruge deres fagforening til?

Jeg var selv på talerstolen flere gange og fik leveret nogle Ballerupbudskaber. Jeg havde blandt andet et indlæg om ’pædagoger i skolen’ samt dette om vores seneste arbejdskonflikt: ”Lærerne som ikke ville arbejde på mødeplan”. Her overleverede jeg vores stempelur til Randers Lærerforening, da de jo desværre fortsat er på mødeplan. Det var et meget intenst øjeblik, hvor formanden for Randers Lærerforening var synligt rørt over opmærksomheden. Og så gør det jo ikke historien dårligere, at stempeluret faktisk oprindeligt er fra virksomheden, ’Randers Reb’. Udover stempeluret har vi også sendt en kurv til Randers. Vi føler naturligvis, at vi har en helt særlig forståelse for deres situation og ønsker dem alt det bedste!

OK13 – hvilket billede tegner sig?
Lad det være sagt med det samme; skyerne trækker sig sammen over hovederne på os. Det synes efterhånden at forholde sig sådan, at vi taler om når der kommer konflikt og ikke hvis. KL ser tydeligvis en historisk mulighed for at knægte lærerne: http://jyllands-posten.dk/opinion/kronik/article4851969.ece. Og det kan meget vel resultere i, at vi bliver lockoutet i forbindelse med fornyelsen af den kommende overenskomst. KL opfatter det sandsynligvis som sidste chance for at udnytte danskernes krisebevidsthed, idet man forventer, at denne bevidsthed, og dermed forståelse, klinger af i løbet af 2013. Det kan godt gå hen og blive historisk, men lad os nu se. Der kan nå at ske meget inden.  

Lærerens Dag
At fejre 'Lærerens Dag' er en begivenhed, som forhåbentlig kan blive til en fast tradition i Ballerup Kommune. Der er i hvert fald lagt en god grund til det i år, hvor der rundt om på skolerne har været høj stemning og fint humør. Det er for mig at se også sådanne initiativer, som er med til at skabe det gode samarbejde, som trækker tråde ind i andre sammenhænge.  Under alle omstændigheder er det mere end på sin plads, at lærerne fejres en enkelt dag om året. I gør på alle måder en positiv forskel ude i klasselokalerne.

De kære projekter
Vi har i Ballerup haft stor tradition for et hav af især topstyrede projekter. Vi er nogen, som har endog meget svært ved at se, at det har ført særlig meget godt med sig. Det er heldigvis også den nye forvaltnings opfattelse, så jeg håber inderligt, at der er lys for enden af tunellen! For mig at se er en af de væsentligste ledelsesopgaver at kompleksitetsreducere, og det må vi til stadighed erindre om. Det ændrer imidlertid ikke på, at der fortsat er reminiscenser tilbage fra denne tradition, og det kan give anledning til frustration ude på skolerne, hvilket jeg er fuld af forståelse for. Jeg vil dog appellere til, at vi prøver at skabe medejerskab til de tre hovedprojekter, som vi pt. har i gang:

Skole med vilje: Denne politiske vision bliver styrende for alt det arbejde, der skal ske på skoleområdet, hvad enten vi vil det eller ej. Jeg tror, vi skal forsøge at se positivt på det, forstået således at visionen er formuleret med en sådan bredde, at vi i høj grad kan komme til at være medbestemmende i forhold til indholdet. Men det kræver, at vi er villige til at træde ind på banen og tage medansvar.

Aktionslæringsforløb: Det er et udviklingsprojekt, hvor lærere/teams er udtaget til at samarbejde med C-BUR/PUC omkring inklusionsopgaven. Dette projekt er for mig at se kilde til meget frustration, fordi der simpelthen ikke har været tilstrækkelig klarhed over projektet og processen, men det kan måske netop være en indgang til at få C-BUR/PUC i tale i forhold til, hvordan de bedst bidrager til at støtte lærerne ude i klasselokalerne.

Trivsel i den digitaliserede og inkluderende folkeskole: Er et fællesprojekt mellem BLF og BK, og det er, for os at se, et rigtig godt projekt, som vi har store forhåbninger til. Trivselsprojektets spørgeskemainterviews blandt 120 lærere viste forskellige trivselsfaktorer. Her kunne ses et mønster i, hvilke arbejdsgange indenfor forskellige arbejdsområder, der ser ud til at fungere og derfor giver høje trivselsfaktorer – og vice versa. Der er udvalgt 24 klyngelærere, der er repræsentative i forhold til trivselsfaktorer i top og bund, som relaterer sig til deres arbejdsopgaver, arbejdsfordeling og arbejdsgange. Klyngelærerne hjælpes af en aktionslærer, som skal følge dem gennem et forløb med observation af praksis og arbejdsgange. Dette arbejde pågår pt. Den 23. oktober bliver der afholdt et stort ’Trivselsseminar’ på rådhuset for alle involverede, hvor de første erfaringer og observationer formidles. Herefter går aktions- og klyngelærerne ind i en fordybelsesperiode frem til jul.

Vi har siddet med hele vejen, repræsenteret af Jeanette, som har ydet en forbilledlig indsats, og noget tyder på, at der vil komme interessant viden ud af projektet, som forhåbentlig giver os nogle værktøjer og redskaber til at kunne forbedre trivslen.

A08
Meget går fortsat godt, men der er selvsagt også udfordringer. Èn af de større er, hvordan vi definerer de forskellige møder og aktiviteter, således at de kan placeres ”rigtigt” – i enten kasse 2 eller 3. Det er dog sjældent særlig enkelt, og denne øvelse har også skabt store udfordringer i de fleste andre kommuner, så det skulle være mærkeligt, om vi gik ramt forbi.  I A08 findes ikke mange objektive svar, men der findes mange muligheder, udfordringer eller problemer – afhængig af hvordan man ser på det.

Kvalitetsanalyse af skolevæsenet
Det er blevet politisk besluttet, at der skal foretages et grundigt analysearbejde, der kan give et beslutningsgrundlag for en eventuel ny måde at organisere skolevæsnet på, som kan træde i kraft d. 1. august 2015. BLF’s formand kommer til at sidde med i et en nedsat styregruppe, som har sit første møde ultimo oktober. Det er en stor, betydningsfuld og omfattende opgave, som skal håndteres, så det skal nok blive spændende.

Støtte til 3F – den danske model
Vi har valgt at støtte 3F i Vejle med et symbolsk beløb i deres kamp for den danske model, som mildest talt er under voldsomt presset fra snart sagt alle tænkelige kanter.

Helhedsskolen på Rugvænget
Jeanette og jeg var på Rugvænget Skole som led i vores skolerunde, og her blev det ikke overraskende helhedsskolen, som fik langt størstedelen af opmærksomheden. Og budskabet var mere end klart; der er simpelthen så mange problemområder i det projekt, at frustrationen er allestedsnærværende. Lærerne var imponerende saglige og skarpe i deres kritik af projektet, og der blev påpeget problemer med organisering, faglighed, undervisningstimetal, samarbejdet med øvrige personalegrupper etc. Det er noget bekymrende, og vi holder et vågent øje med skolen, for der er allerede nu lærere, som udtrykker, at de føler sig voldsomt presset på det psykiske arbejdsmiljø.


Her til sidst skal lyde et lidt tidligt ønske om en dejlig efterårsferie!

Fagforeningshilsner
Ham dér formanden!