Ny 'Netop Nu'

Netop Nu
Her er min første "Netop Nu" på en dag, hvor nedlukningen af samfundet igen er aktuel. Jeg ved, at alle på gulvet har været hårdt spændt for i den sidste lange tid. Forhåbentlig har jeg indfanget det på en ordentlig måde. Håber I alle har mulighed for at nyde en velfortjent juleferie, der ligger lige om hjørnet. De bedste hilsner Kasper

 

Kære medlemmer 

2020 nærmer sig sin afslutning og sikke et år!

Lige siden 11. marts har I arbejdet under ekstremt skiftende dagsordener i et absurd spænd mellem nød- og almen undervisning, hvor digitale kompetencer i fjernundervisning skulle udvikles i rekordfart. I har arbejdet under skiftevis høje krav og ingen krav til undervisningens udformning og under særdeles omskiftelige sundhedsmæssige retningslinjer og anbefalinger i et ofte meningsløst samspil mellem skole, klub og fritid.

Snart sagt alle medlemmer har på et eller flere tidspunkter oplevet, hvad et styrelsesmedlem benævnte som “corona-blues”, og nu er vi i endnu en omskiftelig situation med modsatrettede krav og forventninger, hvor omstillingsparathed er blevet det ny normale. 

Heldigvis er der ikke lang tid til juleferie med en jul og et nytår, hvor I også her bliver udfordret på de vante rammer.

Jeg håber at I alle kan koble af fra arbejdet og nyde en velfortjent juleferie. 

Hermed min første orientering om sagernes tilstand set fra mit perspektiv i min allerførste ”Netop Nu”. 

COVID 19

I næsten samtlige møder jeg deltager i, er corona-situationen på dagsorden - og forståeligt nok, for de konstant skiftende dagsordener har en enorm betydning for alle os i og omkring folkeskolen. 

Smittetrykket er igen højt og nye retningslinjer sendes hurtigt ud til lokal oversættelse i landets kommuner. Informationerne tilfalder først dem øverst i ledelsesspændet for til sidst at lande ude på den enkelte skole. Det hele går ganske stærkt, og undervejs opstår der misforståelser og fejlfortolkninger. 

Ledelserne er bundet af, at de skal leve op til folkeskoleloven, og nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til kravene fra almenundervisningen. Det har ført til unødigt hårde førstefortolkninger af, at lærere mange steder er blevet mødt med kravet om, at de skal undervise i samtlige fag i samme omfang som normalt – bare virtuelt.

Heldigvis er jeg og fællestillidsrepræsentanten fra BUPL nu faste deltagere på det ugentlige distriktsskoleledermøde om corona, hvor vi har mulighed for at påvirke den lokale tolkning. 

På vores første møde i mandags var der enighed om, at der er merarbejde forbundet med at omlægge den planlagte undervisning med kort varsel, ligesom der også var enighed om, at ”i videst muligt omfang” betyder, at undervisningen skal give mening samtidig med, at der tilstræbes en god kvalitet med en forståelse for, at visse fag kan være svære at omlægge eller gennemføre, ligesom der en forståelse for, at eleverne ikke skal sidde til virtuelle møder hele skoledagen. 

Det er vores opfattelse, at vi i denne pandemi er ganske godt hjulpet af vores lokale struktur, hvor ledelse og TR arbejder er tæt på ude på skolerne, hvor forskellige tolkninger oftest løses lokalt og generelle udfordringer kan drøftes mellem skolechefen, Per Kensø og mig. 

Vi ved, at det er ekstremt udfordrende at arbejde under sådanne rammer, hvor mange – især de særligt udsatte – også kæmper med en velbegrundet frygt for at blive smittet. Jeg vil ikke komme med formaninger her, som vi alle kender til hudløshed i forvejen, men blot konstatere, at vi som grundskolelærere er gået fra at blive smittet i mindre grad end andre faggrupper til nu at være i smittet i højere grad. Det skaber selvsagt en større utryghed blandt de særligt udsatte og de lærere, der stadig er på skolen. 

Der er mange aspekter som vi og DLF, nu og fremadrettet, kommer til at arbejde med grundet Covid 19. Vi har fx svært ved at forstå, at gravide ikke har ret til tidligere barsel, ligesom man har det på småbørnsområdet. 

Vi mener også, at det er nødvendigt at finde gode løsninger på valgfag, ligesom afgangsprøver- og eksamener efter vores opfattelse skal afholdes, men med tilpassede krav, der afspejler den gennemførte undervisning. Og så er der selvfølgelig lærernes sundhedsmæssige tryghed, der handler om alt fra mødeafholdelse og rengøring til uforklarlige forskelle på retningslinjer mellem skole og fritid. 

Herfra skal der lyde den allerstørste respekt og anerkendelse til den forbilledlige indsats I alle yder i denne ekstraordinære tid.

 

 

 

Lokalaftaleforhandlinger

Vi har nu holdt vores to første møder med forhandlingsgruppen. Af gode grunde kan jeg ikke gå i detaljer omkring forhandlingerne, men det er vores forhåbning, at vi i det store hele kan fortsætte med aftalen som den er med forhåbentlig små forbedringer og videreudvikle vores i forvejen gode samarbejde. 

Men det er ikke en nem situation, hvor Covid 19-situationen også her spiller ind. Møderne foregår for nuværende virtuelt og økonomisk har det selvsagt også en betydning. Så det bliver uden tvivl udfordrende og spændende.

 

 

Social kapital

I disse dage knokler vores fælles AMR, Pia Salling med at samstille og se tendenser i skolernes sociale kapital. Det bliver interessant at se, hvordan de klassiske problemfelter har udviklet sig siden sidst. Det drejer sig primært om retfærdig opgavefordeling og medarbejderinvolvering.

Vi ved, at mange har en oplevelse af, at tallene blot bliver præsenteret og måske affejet med, at grunden til, at lige netop medinddragelsen ligger for lavt beror på en misforståelse af spørgsmålet, og det er selve definitionen af medinddragelse sammenholdt med forventninger til samme, der skaber en lav score.

Det vil jeg godt understrege ikke er vores opfattelse, men nogle af spørgsmålene er efter så bredt formuleret, at det giver rum til flere tolkninger. For os er tallet ikke det vigtige, men den efterfølgende drøftelse og handling har stor værdi, hvis det er en fælles prioriteret proces. 

Lige nu arbejdes der på at omlægge hele spørgerammen for social kapital og jeg forsøger at påvirke processen ved at få mere ”professionel kapital” ind, når vi nu alligevel skal lave det hele om. Professionel kapital er en videreudbygning af social kapital og er i udgangspunktet skabt til undervisningsområdet med en fast afprøvet spørgeramme. De kommuner som har benyttet sig af professionel kapital har alle haft en positiv udvikling, og måske kunne det her i Ballerup være med til at løsne op for de områder, som historisk scorer lavt. Håbet er som bekendt lysegrønt 

 

 

Nyt formandsskab

Ligesom på alle andre områder erobrer Covid 19 også her dagsordenen. Det er en bizar situation, at det virtuelle fylder så meget, både det at være virtuelt valgt, at styrelsesmøder i udgangspunktet er virtuelle og vi ikke har kunnet besøge alle skolerne til faglige klub møder, som ellers er en høj prioritet. 

Når det er sagt, så synes jeg, at vi kommet godt i vej efter, at Morten Refskov nu forhandler på allerhøjeste niveau som OK-formand i DLF. 

Vi er tre nye på 1.salen i kredshuset, og vi syntes, når vi selv skal sige det, at vores sociale kapital er ganske høj og det lover trods alt godt for fremtiden. 

Som det ser ud nu, så ser det også ud til, at vores ordinære generalforsamling fredag d. 19. marts er i risikozonen for at blive virtuel. Det melder vi selvfølgelig noget ud om, når vi nærmer os, men sæt endelig kryds i kalenderen. 

 Det var så mit første ”Netop Nu”. 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

De bedste julehilsner

 

Kasper Rosenberg Mortensen

Formand i Ballerup Lærerforening

Emner

Målgruppe