Netop Nu 2008

Oktober 2008

Formandens aktuelle kommentar om blandt andet ny arbejstidsaftale, rummelighed, Åbent Kursus og kommunens budget

På nuværende tidspunkt er de væsentligste opgaver i kredsen at forberede forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale/ lønaftale og at følge op på kredsens rummelighedsundersøgelse.

Ved overenskomsten 2008 blev det besluttet, at der i alle kommuner skal forhandles en ny arbejdstidsaftale mellem kreds og kommunen på baggrund af en central aftale mellem DLF og KL. Denne aftale skulle sikre lærerne et større professionelt råderum til udførelsen af arbejdet og samtidig betyder mindre bureaukrati og mere pædagogisk ledelse.

Det betyder, at der for hver enkelt undervisningstime aftales en omregningsfaktor til en række opgaver, der har direkte betydning for undervisningen. Det drejer sig om forberedelse af undervisningen, samarbejdstid med andre faggrupper, skole/hjemsamarbejde, frikvarterer, mm.

Denne omregningsfaktor skal aftales lokalt i den enkelte kommune.

Aftalen skulle helt overordnet bygge på tillid til lærerne til at de udfører arbejdet professionelt frem for kontrol.

En sådan aftale betyder altså, at lærerne må give afkald på detaljeret at få deres arbejdstid talt op og lederne må give afkald på retten til detaljeret at kontrollere lærernes arbejdstid.

Forudsætningen for at der kan laves en ny lokal arbejdstidsaftale for næste skoleår er, at der sker en helt præcis opgørelse af samtlige opgaver lærerne udfører i dette skoleår.  Denne registrering af arbejdsopgaverne skal ske, før der kan igangsættes egentlige forhandlinger.

I BLF vil vi gå positivt ind i disse forhandlinger mhp. at få lavet en aftale. Det kræver dog en del drøftelser med kommunen og skolelederne om, hvad et større professionelt råderum for lærerne betyder i praksis. Endvidere kræver det også en del drøftelser internt blandt medlemmerne af  BLF om, hvad det vil indebære, at der sker en mere kollektiv afregning af arbejdsopgaverne end der gør i dag.

Vi er dog et stykke på vejen med den lokale arbejdstidsaftale, vi allerede har i dag i Ballerup, hvor hver undervisningstime afregnes med en time til især individuel og fælles forberedelse omkring den enkelte klasse, frikvarterstid og opgaver i direkte tilknytning til undervisningen.

Det kræver en del drøftelser af indholdet af en ny aftale – og under alle omstændigheder indgås der ikke en ny aftale, før det er drøftet med medlemmerne.

Vores rummelighedsundersøgelse har efterhånden været drøftet en hel del steder – både med ledelsen af skolevæsenet, i skole- og uddannelsesudvalget, på skolebestyrelsesmøder, på lærermøder og senest var der en drøftelse, hvor kredsen havde inviteret med AKT- lærerne, inklusionsformidlerne og de koordinerende specialundervisningslærere til et møde om, hvordan situationen var på skolerne ift. rummelighed og inklusion.  På nuværende tidspunkt er vi endvidere ved at planlægge en konference i samarbejde med Ballerup Kommune om rummelighed og inklusion. Det er et vigtigt arbejde for kredsen, da undersøgelsens konklusioner påpegede en  række alvorlige problemstillinger for lærerne i udførelsen af arbejdet – både pædagogisk og arbejdsmiljømæssigt.

Den 22-23 november er der medlemskursus på Frederiksdal. (se invitationen andetsteds på hjemmesiden). På dette kursus vil der også blive lejlighed til både at drøfte de overvejelser kredsen har gjort sig om en ny arbejdstidsaftale og konsekvenserne af rummelighedsundersøgelsen.

Ballerup Kommunes budget er netop vedtaget. Det er et budget, hvor der er besparelser på godt 20 mio. kr. primært begrundet i den aftale, der blev indgået mellem KL og regering/folketing, der indebar et krav om kommunale effektiviseringer.

Skoleområdet er ikke ramt af besparelser, hvilket selvfølgelig er positivt, selvom det på sin vis er grotesk, at man skal være tilfreds, bare der ikke sker besparelser. Skoleområdet burde jo være et område, hvor der var tale om serviceforbedringer og en udvidelse af rammen samlet set, men dette har nok lange udsigter.

I ønskes en god efterårsferie.

John Jensen