Netop Nu 2010

September 2010

Kongres og besparelser

Reallønnen skal sikres i næste overenskomstperiode

Reallønnen var efter min mening det ene vigtigte tema på årets kongres i DLF.
Alle er vist klar over, at der ikke er udsigt til det helt store på lønsiden. Men hvor lavt skal man sætte sine krav?
Et er, at vi må leve med at ’skylde’ penge fra den overenskomstperiode, vi nu går ind i sidste halvår af. Det er slemt nok. Kurven gik noget opad i begyndelsen af perioden, men knækker nu nedad.
Vi må med andre ord som mange andre lønmodtagere indstille os på en reallønsnedgang.
I indledningen til kongressens behandling af næste overenskomst var der lagt op til en noget neddroslet forventning. Det var uklart, om vi ville indgå en aftale med indbygget yderligere reallønsnedgang. Kan kurven fortsat gå nedad?
Det fik BLF på talerstolen for at argumentere om som minimum at sikre reallønnen. Kurven skal som minimum gå lige ud, selv i svære tider. Det må medlemmerne kunne forvente af deres fagforening.
Vi foreslog også, at overenskomstpensionen skulle tilgodeses, og at der ikke skulle afsættes puljer til lokal forhandling.
Vi fik støtte fra flere i reallønsspørgsmålet, og det endte med, at hovedstyrelsen fremsatte et forslag om, at ”Det vigtigste for Danmarks Lærerforening ved OK 2011 er at sikre reallønnen”.
Da formanden desuden fra talerstolen var inde på, at der ikke skulle sendes penge til lokal forhandling, og pensionsspørgsmålet havde fået en del opmærksomhed fra både andre delegerede og hovedstyrelsen, stillede vi os tilfreds og trak vores forslag.
De tre områder – reallønnen, overenskomstpensionen og lokalløn – er centrale i den næste overenskomst.

1 time mere om ugen

Det andet vigtige tema var de kommunale besparelser. Der er mange stillingsnedlæggelser rundt om i landet i år, og til næste år skal der spares endnu mere. I en del kommuner høres det samme budskab: lærerne skal undervise en time mere om ugen.
Dette leder automatisk hen til situationen i Ballerup:

De kommunale besparelser

Borgmesteren valgte årets fælleskonference til at offentliggøre nye overvejelser om et spareforslag på 8,15 mio kr. Indtil da var det ellers et forslag om at sænke serviceniveauet på skolerne. Men i stedet skal lærerne nu betale. Enten ved flere timer på skemaerne med dertil hørende stillingsnedlæggelser eller ved at gå ned i løn.
Borgmesteren hældte mest til, at vi fra næste år skulle arbejde under ’A 05’, som er den arbejdstidsaftale, mange af os kender fra efteråret 2006 - mødeplansperioden.
Man forstod, at besparelsen er BLF’s skyld, fordi forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale er endt uden resultat.
Hvad ny arbejdstidsaftale og besparelser har med hinanden at gøre, er straks mere uklart. En præmis for forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale er netop, at den er resurseneutral.
I øvrigt har både KL og DLF som forudsætning for en ny arbejdstidsaftale, at der er gensidig tillid…
Det oprindelige spareforslag var koblet op på lærernes arbejdstidsaftale. Sådan ender det sikkert også, men i mellemtiden er det blevet BLF's skyld...?

Fra Ballerup Kommunes side lagde man derimod ikke op til dialog med BLF, hverken om besparelser eller arbejdstidsaftale.
Vi synes, man kommer længere ved at tale sammen, og håber at Ballerup Kommune vil vende tilbage til dialogformen. Hertil hører også gensidig anerkendelse, selvom man ikke altid kan blive enige.
Det ville i øvrigt være fremmende for samarbejdet, hvis man fra politisk side stod ved sit ansvar for at vedtage besparelser og budget i stedet for at forsøge at lægge det over på andre.

De øvrige spareforslag ligger nu mere fast, dog er der desværre stadig uklarhed om forslagene for specialskolerne, ikke mindst Lautrup. Det er ekstra beklageligt, at lærerne på disse skoler endnu mindre end de øvrige ved, hvordan næste skoleår kommer til at se ud.

Læs mere om fælleskonferencen og besparelserne i Faglig Bulletin fra september 2010.

Niels Kjeldsen
15. september 2010