Netop Nu 2011

Februar 2011

Formandens aktuelle kommentar

Netop nu har vi haft em ekstraordinær generalforsamling med flot fremmøde, debat og enighed om linjen. Tak for det! Vi vil få brug for masser af opbakning, debat og enighed i den kommende tid!

Vi har også brug for, at det hele ikke ender i uklarheder og bortforklaringer.
Netop hjemkommet fra et møde i Skoleforum med både elever, forældre og politikere fik jeg endnu en gang bekræftet, at teknikaliteter om lærernes arbejdstidsaftaler er lige så vanskelige for andre som for de fleste lærere. Alt andet ville også være underligt!
Der er mange tekniske og komplicerede ting i A05, som man naturligvis ikke kan forvente, at andre end helt særligt interesserede vil bruge så meget energi på.
 
Det hele er dog ikke så svært.
For eksempel er det ikke så svært at gennemskue, at Ballerup Kommune nu ønsker, at der skal nedlægges mere end en snes stillinger OG at der skal undervises 14.000 lektioner mere på skolerne OG at alle lærere nu skal bruge mindst 25 timer på nye opgaver inden for inklusion og IT.
Færre medarbejdere og flere opgaver - det er vist desværre en klassiker!

Her er fem andre problemstillinger, som er velegnede til videreformidling:

1. Grænsen for et fuldtidsjob er i år omkring 25 lektioner.
Til næste år kan denne grænse svinge mellem 27 og 29 lektioner (i teorien 30 lektioner).
Det betyder, at:
- der bliver mindre tid til forberedelse
- det vil øge arbejdspresset og risikoen for stress og andre helbredstrusler
- det kan give øget sygefravær
- det vil gå ud over arbejdsglæden og undervisningens kvalitet og dermed eleverne.
  Dette vil øge muligheden for stress yderligere.
Vi mener, at 25 lektioner fortsat skal svare til et fuldtidsjob

2.   Til næste år får en lærer 375 timers individuel tid, uanset om hun har 0 eller  20 lektioner (800 lektioner/år).
En lærer med mere end 800 lektioner/år får i gennemsnit 30 timer ekstra individuel tid.
Lærerne med meget undervisning får altså langt mindre individuel tid pr. lektion end lærere med få lektioner.
Det er en urimelig skævdeling af forberedelsestiden, som rammer lærere med mange undervisningstimer. Eleverne skal have velforberedt undervisning, uanset om deres lærer har få eller mange lektioner på skemaet.
Vi mener, at hver undervisningstime skal have den samme forberedelsesfaktor!

3.  Nu er hver lærer garanteret tid til fælles forberedelse. Til næste år beslutter skolelederen, hvor meget den enkelte lærer skal have.
Det kan ramme det professionelle samarbejde om den enkelte klasse, at der kan spares mange penge her. Der er brug for dette samarbejde om den enkelte klasse, hvis eleverne skal trives, lære og udvikle sig.
Tilsvarende for de andre former for teamarbejde.
Det kan også få betydning for samarbejdsklimaet, at skolelederen fordeler disse timer blandt lærerne efter eget skøn i stedet for efter fælles kriterier.
Vi mener, at der skal være et fælles aftalt minimum for teamarbejdet, så lærerne har et professionelt råderum!

4.  I den nuværende aftale er hver lærer sikret tid til at klargøre undervisningen, spise med eleverne, blive i klassen efter sidste time, tage sig af elever i akutte problemer, varetage forældrekontakt ud over egentlige møder samt evaluere undervisningen. Alt sammen nødvendige, usynlige og ustyrlige opgaver. Resursen hertil bliver beskåret meget.
Disse opgaver er en del af lærerjobbet, og alle forventer dem udført som altid.
Vi mener, at når der forventes det samme arbejde som hidtil, så skal der også betales som hidtil!

5.  I en sparetid skal mindst 25 arbejdstimer bruges til hver lærer på gruppearbejde og pædagogiske dage om inklusion og IT. Det svarerer til fx 8 aftenmøder og en lørdag.
Vi mener, at denne resurse i stedet skal bruges til forberedelse af de lærere, der har rigeligt at se til i forvejen!

God debat - god vinterferie - også denne ferie har vi fortjent!

Niels Kjeldsen
10.2.2011