Styrelsen Styrelsen

Honorarer og ydelser

Sådan honoreres de tillidsvalgte

 

Funktion

Honorar pr./mdr.

Formand

3.530,-

Næstformand

2.390,-

Kasserer

2.390,-

 

Styrelsesmedlem

300,-

Kongresdelegeret

50,- (i tillæg til ’Styrelsesmedlem’)

Udvalgsformand

500,- (i alt for ’Styrelsesmedlem’ og ’Udvalgsformand’)

Honoraret for formand, næstformand og kasserer beregnes på baggrund af antallet af aktive medlemmer. Der ydes en grundtildeling på 1.250 kr. Herudover honoreres formanden med 4 kr./mdr. pr. medlem, næstformanden og kassereren med 2 kr./mdr. pr. medlem. Medlemstallet opgøres årligt og afrundes til nærmeste 10. Honorarer er pensionsgivende for OK-ansatte. Alle beløb er i 31.3.2000-niveau.

Såfremt de honorerede modtager andre honorarer, vurderes niveauet for det samlede honorar af Styrelsen.

Garantiordning

Medlemmer af Styrelsen aflønnes med mindst samme løn, som de optjener i den stilling, de er frikøbt fra. Ved udtræden af Styrelsen aflønnes man i resten af frikøbsperioden, men der udbetales ikke honorarer. Se garantiordningen her

Ydelser

Der ydes diæter til alle deltagere ved Danmarks Lærerforenings centrale og regionale kurser efter gældende regler, og der godtgøres køb af drikkevarer op til 100 kr. om dagen. Blanket udleveres ved henvendelse til TR eller kassereren.