Deltid

Hvad skal man være opmærksom på, når man overvejer at søge nedsat tid?

Krav og frister

Man har intet krav på at få bevilget nedsat tid. Det er suverænt skolelederens afgørelse. Man må imidlertid kunne forvente, at der er tydelige frister for, hvornår man skal indgive sit ønske, og for hvornår man kan forvente at få et svar på, om ønsket er blevet imødekommet. Husk endelig på, at man kun bør søge nedsat tid for et år ad gangen, da man dermed er ligestillet med kollegerne, hvis man året efter ønsker at komme på fuld tid igen.     

 

Løn

En lang række – og de største – af de enkelte løndele bliver automatisk nedsat procentvis. Men der er mindre undtagelser: ulempegodtgørelsen, det særlige tillæg og diverse tillæg for uddannelse samt tillæg til TR og andre repræsentanter.

Undervisningstillægget bliver også nedsat, men ikke nødvendigvis præcis med samme procentsats. Det kommer an på, om man forholdsmæssigt underviser mere eller mindre. Dette tillæg kan i øvrigt også svinge fra år til år, selvom man har samme beskæftigelsesgrad.

 

Konsekvenser for undervisningstimetallet

Man får ikke automatisk nedsat antallet af lektioner på skemaet med samme procentsats, som man får nedsat sin samlede arbejdstid, men man kan godt bruge det som tommelfingerregel (+/-), da undervisningsmaksimummet bliver nedsat forholdsmæssigt. Er man fx ansat på 29,6/37 (80 %), vil man maksimalt kunne planlægges med 624 undervisningstimer mod de 750 for fuldtidsbeskæftigede. Det kan jo også svinge for fuldtidsansatte fra år til år. Vær særlig opmærksom på, at nedsat tid ikke giver nogen garanti for, at man får fjernet lige præcis de opgaver, man bedst mener at kunne undvære! Det anbefales derfor, at man drøfter det med sin leder, inden man tager beslutningen.

 

En fridag om ugen

Vi bliver ofte spurgt, om 20-25 % nedsættelse af arbejdstiden giver ret til en fridag. Svaret er nej, det giver ikke automatisk ret; derimod er det god arbejdsgiverpolitik at imødekomme sådanne ønsker, hvis det er muligt. Tilsvarende for ønsker om tidlige eller sene mødetidspunkter på bestemte dage. Det bedste er at drøfte det med sin leder, så forventningerne er afstemt, inden man tager beslutningen.

 

Pension

For overenskomstansatte udgør pensionsbidraget en procentandel af lønnen, så jo mindre løn, jo mindre pensionsindbetaling. Al løn er pensionsgivende i Ballerup, så der skelnes ikke mellem de forskellige løndele. Pensionen vil til sin tid bl.a. afhænge af, hvor meget, der er indbetalt, og hvornår. Jo yngre man er, jo mere betyder renterne. Spørg eventuelt Lærernes Pension: https://www.lppension.dk

For tjenestemænd gælder, at man ved fuld tid optjener et fuldt pensionsår pr. år og ved fx nedsat tid til 75 %, så optjener man 75 % af et pensionsår pr. år. Når man skal pensioneres, rundes ned til hele pensionsår.

 

Optjening af ferie

Er man på nedsat tid optjener man også ret til ferie med løn. Man skal dog være opmærksom på, at man har ret til den løn, man havde på otjeningstidspunktet. Det betyder, at man får udbetalt ekstra penge, hvis man har været på fuld tid på optjeningstidspunktet, men er på nedsat tid på afholdelsestidspunktet. Går man senere op i tid, skal man modsat forberede sig på et løntræk, når man holder ferie.

En uges ferie skal som udgangspunkt placeres på fem forskellige hverdage. Det betyder, at man også skal placere feriedage på arbejdsdage med kun lidt undervisning eller slet ingen undervisning.

 

Efterløn

Det kan få konsekvenser for efterlønnen at gå ned i tid. Vi anbefaler, at man altid henvender sig til Lærernes A-kasse (dlf/a), hvis man indbetaler til efterlønsordningen: http://www.dlfa.dk/

 

Dagpenge ved ledighed

Det kan få konsekvenser for dagpengeretten at gå ned i tid. Vær især opmærksom på forskellen på at være fuldtidsforsikret og deltidsforsikret. Spørg Lærernes A-Kasse: http://www.dlfa.dk/

 

Skat

Mindre løn medfører et mindre skattebidrag. Hvor meget mindre? Spørg SKAT: https://www.skat.dk/

 

Andre forhold – en advarsel

Hvis man pga. sygdom eller pres i jobbet bliver rådgivet til at gå ned i tid, så gør det aldrig uden forudgående rådgivning og grundig overvejelse. For det første kan der muligvis være alternativer, for det andet kan det have konsekvenser ud over lønnedgang. Spørg din TR eller på kredskontoret.

 

Som det kan læses af ovenstående, kan vi ikke rådgive om overenskomstpensions-, a-kasse- eller skattespørgsmål.

 

Har du yderligere spørgsmål så gå til din TR eller kontakt eventuelt kredskontoret.